top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Nakladatelství Klíč, s. r. o., provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Nakladatelství Klíč, s. r. o., se sídlem Rotavská 2654/11, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 07041829, zapsaná v obchodním rejstříku : C 293599, Městský soud v Praze (dále jen „správce“ ). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování : Rotavská 2654/11, 155 00 Praha 5, Česká republika; adresa elektronické pošty : info@klic-knihy.cz; telefon : +420 731 061 246, +420 775 316 386. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

a) splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání, e-mail, telefonní číslo, IČO a DIČ.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

Soubory cookies

Na našich stránkách využíváme soubory cookie. Používání cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení svého webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mj. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

V Praze dne 18. listopadu 2019

bottom of page